Giáo trình Excel 2010- Tiếng việt

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: diendanbaclieu.net
Người gửi: Trường TH Phước Hòa B
Ngày gửi: 09h:01' 11-01-2013
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
Mục lục Excel 2010

I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010 7
Thêm tính năng Sparkline 8
Tính năng Slicers 9
Định dạng dữ liệu có điều kiện 10
PivotTables và PivotCharts 12
Share Workbook 12
I. Nội dung chính 13
Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 13
1.1 Giới thiệu Excel 13
Excel là gì: 13
Ribbon là gì? 17
Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) 18
1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 19
Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel 19
Thu nhỏ cửa sổ Excel 20
Phóng to cửa sổ Excel 20
Thoát khỏi Excel 20
1.3. Thao tác với ô và vùng 20
Nhận dạng ô và vùng (cells, range) 20
Chọn vùng 21
Sao chép và di chuyển vùng 21
Dán đặc biệt (Paste Special) 22
Đặt tên vùng 24
Thêm chú thích cho ô 25
Chèn, xóa ô, dòng và cột 26
Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng 27
Nối (Merge) và bỏ nối các ô (Split) 29
Chuyển một ô đã nối về lại nhiều ô 29
1.4. Di chuyển trong bảng tính và sử dụng phím tắt 30
Thanh cuốn dọc, thanh cuốn ngang 30
Thanh Sheet tab 30
Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyển 31
1.5 Thao tác với workbook 32
Tạo mới workbook 32
Lưu workbook 34
Đóng workbook 36
Sắp xếp workbook 36
1.6. Thao tác với worksheet 37
Chèn thêm worksheet mới vào workbook 37
Đổi tên worksheet 38
Xóa worksheet 38
Sắp xếp thứ tự các worksheet 38
Sao chép worksheet 39
Chọn màu cho sheet tab 39
Ẩn/ Hiện worksheet 40
1.7 Sử dụng các chế độ hiển thị trong quá trình thao tác 41
Sử dụng thanh Zoom 41
Xem và so sánh worksheet trong nhiều cửa sổ 41
Chia khung bảng tính làm nhiều phần và cố định vùng tiêu đề 42
Sử dụng Watch Window 43
Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel 43
2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh 43
Nhập liệu 44
Nhập các ký tự đặc biệt 45
Hiệu chỉnh nội dung 46
Nhập đè lên ô có sẵn nội dung 46
Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu 47
2.2. Định dạng 51
Định dạng chung 51
Tự động định dạng có điều kiện 59
Bảng và định dạng bảng (table) 60
Sử dụng mẫu định dạng tài liệu (Document Themes) 62
2.3 Tìm và thay thế dữ liệu 63
2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu 64
Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm 68
3.1 Giới thiệu công thức và hàm: 68
Giới thiệu công thức (Formula) 68
Giới thiệu hàm (Function) 70
Nhập công thức và hàm 71
Tham chiếu trong công thức 73
Các lỗi thông dụng (Formulas errors) 75
3.2 Các hàm trong excel 76
a. Nhóm hàm về thống kê 76
b. Nhóm hàm về phân phối xác suất 78
c. Nhóm hàm về tương quan và hồi quy tuyến tính 80
d. Các hàm tài chính - financian functions 81
e. Danh mục các Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách 86
f. HÀM TOÁN HỌC VÀ LƯỢNG GIÁC 103
g. HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ DỮ LIỆU 117
Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu 135
4.1. Sort (sắp xếp) và Filter (lọc) 135
Sắp xếp 135
Lọc dữ liệu 136
4.2 PivotTable và PivotChart 137
4.2.1 Giới thiệu PivotTable và PivotChart 138
Tạo một báo cáo PivotTable đơn giản 138
4.2.2 Tìm hiểu dữ liệu nguồn của PivotTable 153
4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định dạng PivotTable 167
Chương 5: Đồ Thị Trong Excel 179
5.1 Giới thiệu đồ thị 179
5.2. Vẽ đồ thị 180
5.3. Các thao tác trên đồ thị 185
a. Nhận biết các thành phần trên đồ thị 185
Các thành phần thông dụng 185
Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D 186
b. Các thao tác với đồ thị 186
Chọn thành phần trên đồ thị 186
Di chuyển
 
Gửi ý kiến