No_photof
Họ và tên Nguyễn Hồng Gấm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Hòa B
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 289 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Tám
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Hòa B
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Bá Quyết
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/agehero889
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Hòa B
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 51491 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường TH Phước Hòa B
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Hòa B
Quận/huyện Huyện Phú Giáo
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 10300 (xem chi tiết)